Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinz

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (2)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (3)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu (4)

1. proračun Općine Zagorska Sela za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Zagorska Sela

U Proračunu Općine Zagorska Sela za 2019. godinu planirano je 60.000,00 kuna za davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela. To je prva demografska mjera Općine Zagorska Sela ove vrste.

Ovom je Odlukom propisano koje kategorije korisnika mogu ostvariti pravo na dobivanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnina na području Općine Zagorska Sela kao načini i uvjeti ostvarivanja iste kako bi se korisnicima omogućilo rješavanje stambenog pitanja.

Cilj ove Odluke je zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog stanovništva, te poticanje naseljavanja mladih obitelji.

Predmet ovog savjetovanja je nacrt Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Zagorska Sela.

Javno savjetovanje traje do 25.01.2019. godine. Zainteresirane strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca.“

ODLUKA o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine

Zagorska Sela-Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-Odluka o financijskoj pomoći

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18). Sukladno novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka mora biti u skladu sa člankom 78. stavkom 1. Zakona.

Nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.

Javno savjetovanje traje do 24.01.2019. Zainteresirane strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.“

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu – Općina Zagorska Sela

Zagorska Sela-Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-komunalni doprinos

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Dana 04. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18). Sukladno novom zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje opće akte sa odredbama novog zakona. Rok za donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona. Nova odluka mora biti u skladu sa člankom 95. stavkom 1. Zakona.

Nacrt nove Odluke o komunalnoj naknadi je predmet ovog Javnog savjetovanja.

Javno savjetovanje traje do 24.01.2019. Zainteresirane strane mogu sudjelovati u javnom savjetovanju putem priloženog obrasca slijedeći napomene koje su sastavni dio obrasca.“

NACRT-Odluke-o-komunalnoj-naknadi-Općina Zagorska Sela

Zagorska Sela-Obrazac-za-sudjelovanje-u-Savjetovanju-komunalna naknada

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (drugi dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (treci dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela nakon 2. izmjene (cetvrti dio tablice)

1. Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu nakon 2. izmjene (2)

 

 

 

Poziv na dostavu ponude za stručni nadzor na radovima rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene

Dokumentacija o jednostavnoj javnoj nabavi – nadzor

Ponudbeni list – prilog 1

PONUDBENI TROŠKOVNIK-prilog 2

PRILOG 3 obrazac izjave

 

 

Troškovnik rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene – prostor za potrebe udruga građana lokalne zajednice

1. Sanacija građ. i obrtnički

2. Vodovod i kanalizacija

3. Struja

4. Strojarstvo

5. Namještaj i oprema

6. Rekapitulacija

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Zagorska Sela za 2019. godinu

naslovna – proračun 2019

račun prihoda – proračun 2019

račun rashoda – proračun 2019

račun rashoda – prošireno, proračun – 2019

Božićni koncert u Zagorskim Selima

U vatrogasnom domu u Plaviću, 20.12.2018. s početkom u 18 sati.

Javni poziv

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC PSU 004 u Općini Zagorska Sela – naselje Poljana Sutlanska