Prvi LAG natječaj: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

„Lokalna akcijska grupa Zagorje- Sutla obavila je prvi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.3.2. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji Zagorje-Sutla za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 670.068 HRK.

 

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje. U svrhu informiranja održat će se informativna radionica za potencijalne prijavitelje i to 21. ožujka 2018. godine u Pregradi (Gradska vijećnica) s početkom u 18 sati.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 9. travnja do 9. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 2. svibnja na e-mail adresu lag@zagorje-sutla.eusukladno tekstu natječaja.

 

Osnovne informacije o natječaju:

 

Iznos potpore po korisniku je 111.678 HRK, a intenzitet potpore 100%.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla te se ulaganje mora također izvršiti na tom području. Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga.

 

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 1. a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanjepoljoprivrednog gospodarstva.

 

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se na OVOM LINKU.“

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu članova Općinskog vijeća Općine Zagorska Sela izabranih s liste grupe birača

Danijela Maček

Damir Prtenjak

Lidija Jurak

Martina Krizmanić

Goran Bišćan

Ivica Zgorelec

Željko Kodrnja

Branka Gočen

Nevenka Štvanek

 

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ZAGORSKA SELA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

 

            Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine održati će se u periodu od 20. veljače do 20. ožujka 2018. godine organiziranjem javnog uvida.

          Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Zagorska Sela za razdoblje 2018. – 2023. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela 38, 49296 Zagorska Sela, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Zagorska Sela (www.zagorska-sela.hr).

         Građani i pravne osobe mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zagorska Sela do 20. ožujka 2018. godine. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Pravo na pristup informacijama – godišnje izvješće

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće tablica

Maskenbal za velike i male

Maskenbal za velike i male, 10.02.2018. od 17 sati, vatrogasni dom DVD “Sloga” Plavić

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

Naslovna

Prihodi

Rashodi

Prošireni rashodi

Proračun Općine Zagorska Sela za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu zadnja stranica

 

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Zagorska Sela

 Općina Zagorska Sela, sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) daje na javno savjetovanje prijedlog Statuta Općine Zagorska Sela. U prijedlogu Statuta su crvenom bojom označene odredbe koje mijenjaju ili dopunjuju u odnosu na važeći Statut.

   U Općini Zagorska Sela na snazi je Statut iz 2013. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 7/2013). S obzirom da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17), potrebno je u roku od 60 dana od stupanja na snagu zakona uskladiti Statut i opće akte s donesenim novim odredbama.

  Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 26.01.2018. godine.

  Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Prijedlog statuta Općine Zagorska Sela

Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju

Izvješće o javnom savjetovanju za “Prijedlog statuta Općine Zagorska Sela”

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela.

Općina Zagorska Sela otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela koje se provodi u razdoblju od 19. siječnja 2017. do 26. siječnja 2017. godine.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Stupanjem na snagu 1. studenog 2017. godine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17) kojom se propisuje gospodarenje komunalnim otpadom i obveza jedinica lokalne samouprave donošenje odluke sukladno istoj, Općina Zagorska Sela pristupila je izradi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom u Općini Zagorska Sela.

Predloženom Odlukom propisuju se odredbe o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom, zatim odredbe o području pružanja javne usluge, o kriterijima obračuna količine otpada, o obračunskim razdobljima kroz kalendarsku godinu, o standardnim veličinama i drugim bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, o najmanjoj učestalosti odvoza otpada prema područjima, o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane sa javnom uslugom, o cijeni javne usluge i cijeni obvezne minimalne javne usluge, o načinu određivanja udjela korisnika javne, o načinu provedbe Ugovora o korištenju javne usluge u slučaju nastupa posebnih okolnosti (elementarnih nepogoda, katastrofa i sl.), o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge, o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, o ugovornoj kazni te odredbe o kriterijima za određivanje korisnika usluge u čije ime Općina Zagorska Sela preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu. Odluka sadrži i odredbe o mobilnom reciklažnom dvorištu i opće uvjete ugovora s korisnicima.

Obzirom se navedenom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, propisuju se prava i obveze korisnika usluga, te se uređuju pitanja koja su od  interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Zagorska Sela, savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zagorska Sela.  

 Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Izvješće o javnom savjetovanju za “Odluku o javnoj usluzi prikupljanja otpada”

 

 

Sretna Nova 2018. godina

Sretnu Novu 2018. godinu žele Vam načelnica Ksenija Krivec Jurak, zamjenik načelnice Mirko Maček, predsjednica općinskog vijeća Danijela Maček, te vijećnice i vijećnici općinskog vijeća Općine Zagorska Sela.