Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zagorska Sela za 2017. godinu

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Zagorska Sela za 2017. godinu (naslovna strana)

Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun prihoda za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017.

Račun rashoda za razdoblje od 01.07.2017. do 31.07.2017.

Račun rashoda za razdoblje od 01.2017. do 31.07.2017. (prošireno)

Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna za 2017. godinu  (završna strana)

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prihodi prema izvorima financiranja

Rashodi prema izvorima financiranja